ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧЛЕНІВ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, ЯКА ПРАЦЮЄ НАД РОЗДІЛОМ ІІ ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

​Партнер ВБФ "Право на захист" у партнерстві з "HIAS", Коаліція з протидії дискримінації (КПД) в Україні, склала звернення до членів робочої групи з питань прав людини, яка працює над розділом II, проекту Конституції України. Основна увага приділяється ст. 42: необхідності коректного визначення ознак дискримінації, не тільки для виключення неоднозначного тлумачення, а й для додавання нових ознак в майбутньому. Так само у зверненні вітається відображення тенденцій розвитку світового антидискримінаційного права в проекті української Конституції.
ВБФ "Право на захист" у партнерстві з "HIAS", підтримує це звернення. 
Детальніше, з текстом звернення до членів робочої групи з питань прав людини, Ви можете ознайомиться нижче.


ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧЛЕНІВ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, ЯКА ПРАЦЮЄ НАД РОЗДІЛОМ ІІ ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
14 липня, 2015
Шановні члени робочої групи,

Зважаючи на близьке завершення процесу роботи над проектом нової редакції Конституції України, а саме роботи над другим розділом та на той факт, що деякі важливі моменти (формулювання певних статей майбутньої Конституції) були змінені та звужені в процесі роботи, Коаліція з протидії дискримінації в Україні вважає за необхідне звернути Вашу увагу на наступне:

В статті 42 запропонованої редакції Конституції про заборону дискримінації експліцитно згадано наступні ознаки:

статі, раси, кольору шкіри, етнічного або соціального походження, генетичних характеристик, мови, релігії або переконань, політичних та інших поглядів, належності до корінних народів та національних меншин, майнового стану, походження, обмеженої працездатності, віку або за іншою ознакою.

Ми безперечно вітаємо збереження відкритого переліку ознак (фраза «або за іншою ознакою») та додавання таких ознак як “генетичні характеристики” та “належність до корінних народів”, що свідчить про врахування тенденцій розвитку антидискримінаційного права в світі та їх відображення в проекті української Конституції.

Однак вважаємо за потрібне звернути увагу членів робочої групи на невідповідність цього переліку (принаймні в деяких формулюваннях) тому переліку ознак який міститься в Законі України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” (перелік запропонований авторами вужчий), не коректно підібрані формулювання для визначення певних ознак, що може призвести до ускладнень в трактуванні Конституції пізніше, та на не врахуванні кількох важливих ознак, які мають бути експліцитно вказані в Конституції, якщо Україна йде шляхом розвитку визнання важливості дотримання та захисту прав людини.

Тому ми пропонуємо перелік ознак в статті 42 викласти в такій редакції:

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, стану здоров’я, генетичних характерстик, етнічного та соціального походження, належності до національних меншин чи корінних народів, членства у профпілках, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, мовними або іншими ознаками

Важливим є не тільки коректне відображення ознак задля уникнення неоднозначного трактування у майбутньому, як от вказування ознаки “інвалідність” замість “обмеженої працездатності”. Так і додавання нових ознак, як “стан здовров’я”, “членство у профспілках”, “сексуальна орієнтація”, “ґендерна ідентичність” та “громадянство”. Такий підхід буде відповідати напрямку розвитку європейського антидискримінаційного права, що повинно слугувати орієнтиром для України. 

Але не за кожною ознакою, яка може бути притаманна особі протягом короткого чи довшого проміжку часу, антидискримінаційне законодавство забороняє проводити розрізнення. Для визначення тих інших ознак, за якими забороняється дискримінація, можна користатися загальним правилом, сформульованим на підставі практики Європейського суду з прав людини - інші ознаки повинні відображати певну “персональну” характеристику (статус), за якою можна відрізнити осіб або групи осіб, та бути достатньо подібними до ознак, які зазначені у відповідних нормах антидискримінаційного законодавства, зокрема бути невід’ємними, вродженими, незалежними від особи та майже або повністю незмінними характеристиками (наприклад, колір шкіри, стать, сексуальна орієнтація) або відноситися до визначального для особистої або групової ідентичності вибору (наприклад, релігійні або інші переконання, національна приналежність).

Тому ми вважаємо за необхідне звернути увагу членів робочої групи на ще одину фразу з запропонованої редакції статті 42, а саме:

“Користування правами та свободами, визнаними в цій Конституції та законами України, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою …”

В світлі вищезазначеного, на нашу думку з редакції слід прибрати слова “за будь-якою”  та викласти цю фразу в такій редакції:

“Користування правами та свободами, визнаними в цій Конституції та законами України, має бути забезпечене без дискримінації за ознаками …”

Звичайно зберігаючи в кінці фразу “та іншими ознаками”. Це дозволить уникнути майбутніх ускладнень при трактуванні значення “будь-яка ознака” та ситуацій, коли антидискримінаційне законодавство буде використовуватися не за призначенням.

З повагою та надією на розуміння,

Марія Ясеновська

Голова Координаційної Ради

Коаліції з протидії дискримінації в Україні

13 липня 2015 р.

http://antidi.org.ua/ua/activity/application/349-zvernennia-do-chleniv-r...